KIES JE TAAL

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van, wordt onderhouden en geëxploiteerd door STREAMLIGHT INC, een onderneming in Delaware met hoofdzetel op 30 Eagleville Road, Eagleville PA 19403. Elke bezoeker is welkom op de STREAMLIGHT-website; elke bezoeker stemt er echter mee in gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden bij toegang tot de site. ALS U NIET AKKOORD GAAT OM ZO GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, VERLAAT DAN ONMIDDELLIJK DE WEBSITE.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

1. Beperkingen op het gebruik van gedownload materiaal: Het kopiëren, downloaden of ander gebruik van materiaal op de STREAMLIGHT-website is verboden.  U mag (1) dergelijke inhoud niet on- of offline distribueren, verzenden of anderszins gebruiken voor commerciële doeleinden; (2) de inhoud wijzigen, hergebruiken of opnieuw plaatsen; (3) markeringen verwijderen op de materialen die hierin zijn opgenomen en waarin STREAMLIGHTs auteursrecht, handelsmerk, handelsimago, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten worden vermeld; (4) het materiaal of de inhoud van deze website gebruiken voor ongeoorloofde openbare doeleinden.

2. Rechten op de inhoud van deze website: De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van STREAMLIGHT Inc. En als zodanig worden beschermd door het auteursrecht in de binnenlandse Verenigde Staten en in het buitenland door binnenlandse en buitenlandse wetten en verdragen. Andere items, waaronder productnamen, domeinnamen en STREAMLIGHTS-slogans, logo's of anderszins, zijn onderworpen aan het gewoonterecht of federaal geregistreerd handelsmerkrecht. U verwerft door gebruik geen eigendomsrechten op inhoud op de STREAMLIGHT-website. Een bezoeker mag deze auteursrechtelijk beschermde of handelsmerkmaterialen niet gebruiken, behalve in overeenstemming met deze "Algemene voorwaarden". Elk ongeoorloofd gebruik, behalve in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, kan een inbreuk vormen en kan wettelijk worden vervolgd. Bepaalde items op de website kunnen eigendom zijn van en auteursrechtelijk beschermd of handelsmerk zijn van derden en worden door STREAMLIGHT gebruikt met hun toestemming. Dezelfde Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op die artikelen. U mag geen kaders of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsgegevens (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van STREAMLIGHTs in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming ervan.

3. Domeinnamen en STREAMLIGHTs Handelsmerken: De naam STREAMLIGHT en andere items die uitdrukkelijk zijn gemarkeerd als STREAMLIGHT-handelsmerken, worden beschermd door het gewoonterecht en het staats- en federale handelsmerkrecht. Elk ongeoorloofd gebruik ervan, inclusief het gebruik ervan door een niet-gelicentieerde derde partij als domeinnaam of internetadres, is strikt verboden, vormt een inbreuk en kan wettelijk vervolgd worden. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van STREAMLIGHT zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STREAMLIGHT. U mag geen STREAMLIGHT-logo of andere bedrijfseigen grafische afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van een link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4. Garantie informatie:DEZE WEBSITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. STREAMLIGHT spant zich naar alle redelijkheid in om nauwkeurige en actuele informatie op haar website op te nemen. We geven echter geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid van de informatie en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze site of voor verouderde of onnauwkeurige informatie. STREAMLIGHT garandeert niet dat haar website zonder onderbreking zal functioneren of vrij is van virussen of andere materialen die uw computer kunnen beschadigen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ZIJN STREAMLIGHT en haar werknemers, agenten, leveranciers en aannemers NIET AANSPRAKELIJK VOOR claims, lasten, eisen, schade, aansprakelijkheden, verliezen en uitgaven van welke aard dan ook, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS STREAMLIGHT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

5. Niet-aansprakelijkheid voor gelinkte sites: Bezoekers van de STREAMLIGHT-website kunnen van tijd tot tijd toegang krijgen tot links waarmee ze websites van derden kunnen bezoeken. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak aan onze klanten verstrekt. Deze sites zijn geen eigendom van of worden niet beheerd door STREAMLIGHT en STREAMLIGHT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud of aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Als u een dergelijke website bezoekt, doet u dit op eigen risico.

6. Geen verzoek of aanbod: STREAMLIGHT heeft deze website ontworpen om algemene informatie over haar en haar producten te verstrekken. De informatie op de website van STREAMLIGHT is niet bedoeld als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor een bepaald product of dienst. Bovendien kan informatie met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid van enig STREAMLIGHT-product, zoals van tijd tot tijd op de website wordt vermeld, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is mogelijk niet beschikbaar op alle locaties waar STREAMLIGHT zaken doet.

7. Forwarding Looking Statements: Alle verklaringen op deze website met betrekking tot de toekomstige zakelijke vooruitzichten van STREAMLIGHT zijn "toekomstgerichte verklaringen" volgens de toepasselijke staats- en federale wetgeving. Er kan geen garantie worden gegeven dat de vermelde toekomstige resultaten zullen worden bereikt en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de prognoses, schattingen en beknopte informatie op de STREAMLIGHT-website.

8. Privacyverklaringen: STREAMLIGHT respecteert uw recht op privacy. De vertrouwelijkheid van communicatie of materiaal dat naar STREAMLIGHT wordt verzonden, inclusief persoonlijke informatie, kan echter niet worden gegarandeerd. We hebben een privacybeleid ontwikkeld waarin onze privacypraktijken worden beschreven. Bovendien bevestigt STREAMLIGHT hierbij dat het nu in overeenstemming is en zal blijven met alle relevante staats- en federale anti-spamregels en voorschriften. Bekijk het privacybeleid voor meer informatie over de privacyrichtlijnen van het bedrijf.

9. Communicatie met STREAMLIGHT via de Website: Bezoekers van de STREAMLIGHT-website worden aangemoedigd om opmerkingen in te dienen zolang de inhoud niet obsceen, illegaal, bedreigend of lasterlijk is en zolang de inhoud geen inbreuk maakt op de privacy of het intellectuele eigendom van een derde partij schendt. Dergelijke opmerkingen kunnen feedback en suggesties over onze producten en diensten en de website bevatten. Dergelijke inzendingen mogen geen softwarevirussen, massamailings of enige vorm van "spam" bevatten. Evenzo mag men geen vals e-mailadres gebruiken of zich voordoen als een persoon of entiteit die zou kunnen misleiden met betrekking tot de oorsprong van de informatie. Elke indienende partij begrijpt en stemt ermee in dat u STREAMLIGHT een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht verleent om te reproduceren, gebruiken, wijzigen, publiceren, aanpassen, vertalen, afgeleide werken te creëren, distribueren en dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media weer te geven en dat de verstrekte informatie juist is; u bezit of heeft toestemming om deze in te dienen; en dat het gebruik van de inhoud geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit. Verder staat het STREAMLIGHT vrij om alle ideeën, concepten, knowhow, technieken en suggesties die op grond van deze algemene voorwaarden zijn ingediend, voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het creëren en op de markt brengen van producten en/of diensten met behulp van dergelijke informatie.

10. Intellectueel eigendom:

Octrooi-informatie STREAMLIGHT bezit en uitgebreide nalatenschap van Amerikaanse en buitenlandse patenten die van toepassing zijn op haar producten, zoals weergegeven op de site. Zie de link INTELLECTUEEL EIGENDOM voor een gedetailleerde beschrijving hiervan.

Informatie over copyright Deze website en de inhoud ervan zijn het enige en exclusieve eigendom van STREAMLIGHT en/of zijn leveranciers en worden beschermd door de Amerikaanse auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. STREAMLIGHT behoudt alle rechten op de site en de inhoud ervan die niet specifiek zijn verleend in afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten of onder deze algemene voorwaarden.

Auteursrechtklachten STREAMLIGHT respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat Streamlight een auteursrecht van u schendt, dient u een kennisgeving van uw claim in bij de volgende Aangewezen Agent:

Johannes C. Gregorius Jr.
General Counsel
STROOMLAMP, INC.
30 Eagleville Road
Eagleville PA 19403
610-631-0600, ext. 5868
jgregory@streamlight.com

Informatie over handelsmerken De naam STREAMLIGHT en andere merken en/of productnamen die op deze site worden gebruikt, zijn het gewoonterecht of geregistreerde handelsmerken van STREAMLIGHT INC. In de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere STREAMLIGHT-merken, afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen of scripts die op de website worden gebruikt, zijn STREAMLIGHT-servicemerken, handelsmerken en handelsstijl en zijn het enige en exclusieve eigendom van STREAMLIGHT INC en mogen niet worden gebruikt op een manier die waarschijnlijk verwarring bij haar klanten veroorzaken of STREAMLIGHT in diskrediet brengen. Een volledige lijst van STREAMLIGHTS-handelsmerken kan worden bekeken via de link INTELLECTUEEL EIGENDOM. Handelsmerken die geen eigendom zijn van STREAMLIGHT en die van tijd tot tijd op deze website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden als zodanig toegeschreven.

Echte Boom® Hardhout Groen High Definition® (HD) en RealTree hardhout® Blaze™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

Buckmasters® is een geregistreerd handelsmerk van Buckmasters, Ltd.

11. Toepasselijk recht: Deze Algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van het Gemenebest van Pennsylvania. Principes van conflictenrecht zijn niet van toepassing. Als een sectie of clausule van de Algemene voorwaarden niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijft de rest van de Algemene voorwaarden van kracht.

12. Exportbeperkingen: Er mag geen software of ander downloadbaar materiaal van deze website worden gedownload of geëxporteerd naar Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, Soedan of enig ander land waartegen de Verenigde Staten een goederenembargo heeft ingesteld, noch naar een onderdaan of inwoner van een dergelijk land.

13. Voorbehoud van rechten: Rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend of anderszins worden vermeld onder deze Algemene voorwaarden, zijn voorbehouden aan STREAMLIGHT.

14. voorwaarden& Voorwaarden onder voorbehoud: STRAMLIGHT behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle gebruikers zijn aan deze wijzigingen gebonden. Bezoekers dienen regelmatig bijgewerkte berichten van deze Algemene Voorwaarden te controleren.

15. Geen juridisch advies: Niets op deze website, vermeld, uitgedrukt of geïmpliceerd, is bedoeld als, en mag ook niet worden opgevat als, juridisch advies, begeleiding of interpretatie. Bovendien wordt er geen advocaat-cliëntrelatie tot stand gebracht tussen STREAMLIGHT en een gebruiker of bezoeker van deze website op grond van uw gebruik van de website of onder welke omstandigheden dan ook. De informatie die door STREAMLIGHT op deze website wordt verstrekt, is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Als u vragen hebt over een wet, statuut, regelgeving of vereiste waarnaar uitdrukkelijk of impliciet wordt verwezen op de STREAMLIGHT-website, deze juridische kennisgeving, het privacybeleid, de link naar intellectueel eigendom of anderszins, neem dan contact op met een juridisch adviseur.

STREAMLIGHT-BELEID MET BETREKKING TOT INZENDINGEN VAN UITVINDERS

Zoals vermeld in de privacybeleidsverklaring van STREAMLIGHT, kan STREAMLIGHT de privacy van materiaal dat via internet naar STREAMLIGHT wordt verzonden, niet garanderen. Daarom wordt alles dat via haar website naar STREAMLIGHT wordt verzonden (bijv. feedback, productideeën, marketingideeën, opmerkingen, suggesties en dergelijke) beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Bovendien wordt STREAMLIGHT geacht bevoegd te zijn om dergelijke informatie voor elk gebruik of voor welk doel dan ook openbaar te maken, te publiceren en te exploiteren zonder enige verplichting jegens de partij die de inzending, geldelijk of anderszins, doet. Dat gezegd hebbende, heeft STREAMLIGHT een specifieke procedure voor het ontvangen en verwerken van suggesties en ideeën van buitenaf, zoals hieronder beschreven.

Als toonaangevende fabrikant van zaklampen en aanverwante apparatuur die in zowel de publieke als de particuliere sector wordt gebruikt door klanten in de detailhandel, wetshandhavers, brandweerlieden, het leger en anderen, dienen veel individuen ideeën in die we kunnen overwegen. Het is vaak onze ervaring dat veel ingediende ideeën eerder zijn voorgesteld, gepatenteerd door STREAMLIGHT of anderen, of momenteel in ontwikkeling zijn binnen STREAMLIGHT. Wij zijn van mening dat de Amerikaanse octrooiwet het beste middel biedt om niet alleen de belangen van STREAMLIGHTs met betrekking tot het ongevraagd indienen van ideeën eerlijk en adequaat te beschermen, maar ook de belangen van de indieners. Om verwarring of misverstanden te voorkomen, zal STREAMLIGHT daarom op geen enkele manier de indiening accepteren, beoordelen, evalueren, bespreken of overwegen, de indiening van enig idee waarvoor geen niet-voorlopig gebruiks- en/of ontwerpoctrooi is verleend, zonder de uitvoering van de Overeenkomst waarbij elke geheimhoudingsplicht wordt afgewezen. Hieronder vindt u een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst. Houd er rekening mee dat een dergelijke inzending niet zal worden getoond, gekopieerd, gedistribueerd aan of op enigerlei wijze aan het management, de ingenieurs of andere werknemers van STREAMLIGHT zal worden verstrekt. Johannes C. Gregory, Jr., STREAMLIGHTs General Counsel en Intellectual Property Manager, zal schriftelijk contact met u opnemen als STREAMLIGHT ervoor kiest uw inzending te beoordelen en u een akkoord heeft gegeven met betrekking tot de voorwaarden en bepalingen op grond waarvan STREAMLIGHT zou instemmen met een dergelijke verdere beoordeling. Geen enkele andere werknemer van STREAMLIGHT heeft de bevoegdheid om inzendingen van deze aard te ontvangen of te verwerken.

Download de voorbeeldovereenkomst (Adobe Acrobat vereist)

DODD-FRANK CONFLICTVRIJ MINERALENWETGEVING

Op 22 augustus 2012 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de“ SEC”) definitieve regels vrijgegeven met betrekking tot sectie 1502(b) van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“ Dodd-Frank”) die alle openbare bedrijven verplichten om jaarlijks openbaar te maken en aan de SEC te rapporteren of een van hun producten mineralen bevat (tin, tantaal, wolfraam en goud, het zogenaamde 3TG of“ conflictmineralen) die mogelijk afkomstig zijn uit mijnen in de Democratische Republiek Congo of een van de negen Afrikaanse landen die een grens delen met de DRC (de“ DRC-regio).   Hoewel Streamlight niet verplicht is om rechtstreeks aan de SEC te rapporteren, zijn veel van zijn distributeurs dat wel.

BELEIDSVERKLARING

Streamlight zet zich in om zijn producten op verantwoorde wijze en in overeenstemming met:“ Dodd-Frank” of enige andere regeling.  Streamlight wil voldoen aan de eisen van de SEC’ s Conflictmineralen heersen en verwachten dat onze leveranciers hetzelfde doen.  Streamlight koopt niet rechtstreeks ruwe metaalertsen die kunnen worden gebruikt bij de vervaardiging van onze producten van smelterijen of mijnen.  Als gevolg hiervan hebben we geen kennis uit de eerste hand van hun bron. Streamlight vereist echter dat zijn leveranciers ook compliant zijn.  Streamlight voert due diligence uit om te bevestigen dat zijn leveranciers materialen betrekken van maatschappelijk verantwoorde leveranciers om naleving van Dodd-Frank te verzekeren’ s rapportageregels voor conflictmineralen.

Om dit te bereiken, zal Streamlight:

(i) eisen dat al zijn leveranciers enquêtes invullen met betrekking tot het land van oorsprong van een van de desbetreffende mineralen;

(ii) eisen dat alle leveranciers ermee instemmen om samen te werken met Streamlight in verband met due diligence die Streamlight verkiest uit te voeren met betrekking tot zijn land van herkomst-onderzoeken; en

(iii) van een leverancier eisen dat, wanneer Streamlight of een van zijn distributeurs dit nodig acht, een redelijk bewijs wordt geleverd van de door de leverancier uitgevoerde due diligence ter ondersteuning van de informatie over het land van herkomst die door de leverancier aan Streamlight is verstrekt.

Dit beleid is van toepassing op alle producten die zijn vervaardigd door en/of verkocht door Streamlight waar ook ter wereld.

TELEFOON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAX

1-800-220-7007
1-610-631-0712