WYBIERZ SWÓJ JĘZYK

Zasady i Warunki

Ta strona internetowa jest własnością, jest utrzymywana i obsługiwana przez STREAMLIGHT INC, korporację z Delaware, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 30 Eagleville Road, Eagleville, PA 19403. Każdy odwiedzający jest mile widziany na stronie internetowej STREAMLIGHT; jednak każdy odwiedzający wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków użytkowania po wejściu na stronę. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PROSZĘ NATYCHMIAST OPUŚCIĆ WITRYNĘ.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Ograniczenia w korzystaniu z pobranych materiałów: Kopiowanie, pobieranie lub inne wykorzystanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronie internetowej STREAMLIGHT jest zabronione.  Użytkownik nie może (1) rozpowszechniać, przesyłać ani w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych takich treści w trybie online lub offline; (2) modyfikować, ponownie wykorzystywać lub publikować treści; (3) usunąć oznaczenia z materiałów zawartych w niniejszym dokumencie, które informują o prawach autorskich, znakach towarowych, wyglądzie handlowym, patentach lub innych prawach własności intelektualnej firmy STREAMLIGHT; (4) wykorzystywać jakichkolwiek materiałów lub treści tej witryny do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów publicznych.

2. Prawa do treści tej witryny: Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi i własnością firmy STREAMLIGHT Inc. I jako takie są chronione prawem autorskim w krajowych Stanach Zjednoczonych i za granicą przez krajowe i zagraniczne prawa i traktaty. Inne elementy, w tym nazwy produktów, nazwy domen i slogany STREAMLIGHTS, logo lub inne, są przedmiotem prawa zwyczajowego lub federalnego prawa znaków towarowych. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do jakichkolwiek treści na stronie internetowej STREAMLIGHT poprzez użytkowanie. Odwiedzający nie może używać tych materiałów chronionych prawem autorskim lub znakami towarowymi, chyba że zgodnie z niniejszymi „Warunkami”. Każde nieautoryzowane użycie, z wyjątkiem przypadków zgodnych z niniejszymi Warunkami, może stanowić naruszenie i może podlegać zaskarżeniu na mocy prawa. Niektóre elementy na stronie mogą być własnością i być chronione prawami autorskimi lub znakami towarowymi stron trzecich i są wykorzystywane przez STREAMLIGHT za ich zgodą. Te same warunki mają zastosowanie również do tych przedmiotów. Bez wyraźnej pisemnej zgody użytkownika nie wolno umieszczać w ramkach ani używać technik ramek w celu umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych danych zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) urządzeń STREAMLIGHT.

3. Nazwy domen i znaki towarowe STREAMLIGHT: Nazwa STREAMLIGHT oraz inne elementy wyraźnie oznaczone jako znaki towarowe STREAMLIGHT są chronione prawem powszechnym oraz stanowym i federalnym prawem znaków towarowych. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie ich, w tym ich użycie przez jakąkolwiek nielicencjonowaną stronę trzecią jako nazwy domeny lub adresu internetowego, jest surowo zabronione, stanowi naruszenie i może podlegać zaskarżeniu na mocy prawa. Nie możesz używać metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego nazwę lub znaki towarowe STREAMLIGHT bez wyraźnej pisemnej zgody STREAMLIGHT. Nie możesz używać żadnego logo STREAMLIGHT ani innej zastrzeżonej grafiki lub znaku towarowego jako części jakiegokolwiek łącza bez wyraźnej pisemnej zgody.

4. Informacje o gwarancji:NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I JEJ TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. STREAMLIGHT dokłada uzasadnionych starań, aby na swojej stronie internetowej zamieszczać dokładne i aktualne informacje. Jednak nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń co do dokładności informacji i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tej witryny lub za nieaktualne lub niedokładne informacje. STREAMLIGHT nie gwarantuje, że jego strona internetowa będzie działać bez przerwy lub jest wolna od wirusów lub innych materiałów, które mogłyby uszkodzić Twój komputer. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, STREAMLIGHT i jego pracownicy, agenci, dostawcy i kontrahenci NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA roszczenia, opłaty, żądania, szkody, zobowiązania, straty i wydatki JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, NAWET JEŚLI STREAMLIGHT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

5. Brak odpowiedzialności za połączone witryny: Odwiedzający witrynę STREAMLIGHT mogą od czasu do czasu uzyskać dostęp do łączy, które umożliwią im odwiedzanie witryn osób trzecich. Takie linki są udostępniane naszym klientom wyłącznie dla wygody. Witryny te nie są własnością firmy STREAMLIGHT ani nie są przez nią kontrolowane, a STREAMLIGHT nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Jeśli odwiedzasz jakąkolwiek taką stronę, robisz to na własne ryzyko.

6. Brak nagabywania lub oferty: STREAMLIGHT zaprojektował tę stronę internetową w celu dostarczenia ogólnych informacji o niej i jej produktach. Informacje znalezione na stronie internetowej STREAMLIGHTs nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do konkretnego produktu lub usługi. Ponadto informacje dotyczące cen i dostępności dowolnego produktu STREAMLIGHT, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane na jego stronie internetowej, mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach, w których STREAMLIGHT prowadzi działalność.

7. Oświadczenia dotyczące przyszłości: Wszelkie oświadczenia zawarte w tej witrynie internetowej dotyczące przyszłych perspektyw biznesowych STREAMLIGHT są „stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości” zgodnie z odpowiednim prawem stanowym i federalnym. Nie ma pewności, że podane przyszłe wyniki zostaną osiągnięte, a rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od prognoz, szacunków i podsumowań informacji zawartych na stronie internetowej STREAMLIGHT.

8. Oświadczenie o ochronie prywatności: STREAMLIGHT szanuje Twoje prawo do prywatności. Nie można jednak zagwarantować poufności jakiejkolwiek komunikacji lub materiałów przesyłanych do STREAMLIGHT, w tym danych osobowych. Opracowaliśmy Politykę prywatności, która zapewnia nasze praktyki dotyczące prywatności. Ponadto STREAMLIGHT niniejszym potwierdza, że jest i pozostanie zgodny z wszelkimi odpowiednimi stanowymi i federalnymi przepisami i regulacjami antyspamowymi. Zapoznaj się z Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o wytycznych dotyczących prywatności firmy.

9. Komunikacja ze STREAMLIGHT za pośrednictwem Witryny: Zachęcamy odwiedzających witrynę STREAMLIGHT do przesyłania komentarzy, o ile treść nie jest nieprzyzwoita, nielegalna, zawierająca groźby lub zniesławiająca oraz o ile treść nie narusza prywatności ani nie narusza własności intelektualnej osób trzecich. Takie komentarze mogą zawierać opinie i sugestie dotyczące naszych produktów i usług oraz strony internetowej. Wszelkie takie zgłoszenia nie mogą zawierać wirusów oprogramowania, masowych wysyłek ani żadnej formy „spamu”. Podobnie nie wolno używać fałszywego adresu e-mail ani podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, które wprowadzałyby w błąd co do pochodzenia informacji. Każda strona przesyłająca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że udzielasz STREAMLIGHT niewyłącznego, bezpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do powielania, używania, modyfikowania, publikowania, adaptowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlać takie treści na całym świecie w dowolnych mediach, a podane informacje są dokładne; jesteś właścicielem lub masz pozwolenie na przesłanie tego samego; oraz że korzystanie z treści nie spowoduje obrażeń żadnej osoby ani podmiotu. Ponadto STREAMLIGHT może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, techniki i sugestie zgłoszone zgodnie z niniejszymi warunkami w dowolnym celu, w tym między innymi do tworzenia i marketingu produktów i/lub usług z wykorzystaniem takich informacji.

10. Własność intelektualna:

Informacje patentowe STREAMLIGHT jest właścicielem rozległej własności patentów amerykańskich i zagranicznych, które mają zastosowanie do jej produktów, które mogą być wyświetlane w witrynie. Zobacz link WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, aby uzyskać szczegółowy opis tego samego.

Informacje o prawach autorskich Niniejsza witryna internetowa i jej zawartość stanowią jedyną i wyłączną własność firmy STREAMLIGHT i/lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. STREAMLIGHT zastrzega sobie wszelkie prawa do witryny i jej treści, które nie zostały wyraźnie przyznane w odrębnych pisemnych umowach lub w niniejszych Warunkach.

Skargi dotyczące praw autorskich STREAMLIGHT szanuje własność intelektualną innych. Jeśli uważasz, że Streamlight narusza Twoje prawa autorskie, prześlij zawiadomienie o swoim roszczeniu do następującego Wyznaczonego Agenta:

Jana C. Grzegorz Jr.
Radca Prawny
STREAMLIGHT, INC.
Ulica Eagleville 30
Eagleville, PA 19403
610-631-0600, wew. 5868
jgregory@streamlight.com

Informacje o znakach towarowych Nazwa STREAMLIGHT oraz inne znaki i/lub nazwy produktów używane na tej stronie są powszechnie obowiązującymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy STREAMLIGHT INC. W Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne znaki STREAMLIGHT, grafika, logo, nagłówki stron, ikony przycisków lub skrypty używane w witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i szatą graficzną STREAMLIGHT i stanowią wyłączną własność STREAMLIGHT INC i nie mogą być używane w jakikolwiek sposób, który prawdopodobnie wywoływać zamieszanie wśród swoich klientów lub dyskredytować STREAMLIGHT. Pełną listę znaków towarowych STREAMLIGHTS można wyświetlić pod linkiem WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. Znaki towarowe niebędące własnością STREAMLIGHT, które mogą od czasu do czasu pojawiać się na tej stronie, są własnością ich odpowiednich właścicieli i są jako takie przypisywane.

RealTree® Drewno liściaste, zielone, wysoka rozdzielczość® (HD) i RealTree Hardwoods® Płomień™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

Buckmasters® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Buckmasters, Ltd.

11. Obowiązujące prawo: Niniejszy Regulamin należy interpretować zgodnie z prawem stanu Pensylwania. Przeciwnie nie stosuje się zasad kolizyjnych. Jeżeli jakakolwiek część lub klauzula Warunków zostaną uznane za niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, pozostała część Warunków będzie obowiązywać.

12. Ograniczenia eksportowe: Żadne oprogramowanie ani inne materiały do pobrania z tej witryny nie mogą być pobierane ani eksportowane do Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii, Sudanu ani żadnego innego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo na towary, ani do obywatela lub rezydenta w każdym takim kraju.

13. Zastrzeżenie praw: Prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane lub w inny sposób określone w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone przez STREAMLIGHT.

14. Semestry& Warunki mogą ulec zmianie: STRAMLIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wszyscy użytkownicy są związani tymi zmianami. Odwiedzający powinni okresowo sprawdzać zaktualizowane wpisy niniejszych Warunków.

15. Brak porady prawnej: Żadne treści zawarte, wyrażone lub dorozumiane w tej witrynie nie są przeznaczone jako porady prawne, wskazówki lub interpretacje, ani nie mogą być interpretowane ani rozumiane jako porady prawne. Ponadto między STREAMLIGHT a jakimkolwiek użytkownikiem lub odwiedzającym tę witrynę nie powstaje żadna relacja prawnik-klient w związku z korzystaniem z witryny lub w jakichkolwiek okolicznościach. Informacje dostarczone przez STREAMLIGHT na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Jeśli masz pytania dotyczące jakiegokolwiek prawa, statutu, regulacji lub wymogu wyraźnie lub pośrednio, do którego odwołuje się strona STREAMLIGHT, niniejsza Nota prawna, Polityka prywatności, łącze do własności intelektualnej lub w inny sposób, skonsultuj się z radcą prawnym.

POLITYKA STREAMLIGHT DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ WYNALAZCY

Jak stwierdzono w Oświadczeniu o polityce prywatności STREAMLIGHTs, STREAMLIGHT nie może zagwarantować prywatności jakichkolwiek materiałów przesyłanych do niego przez Internet. W związku z tym wszystko, co zostało przesłane do STREAMLIGHT za pośrednictwem jej strony internetowej (np. opinie, pomysły dotyczące produktów, pomysły marketingowe, komentarze, sugestie itp.) będzie uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Ponadto firma STREAMLIGHT zostanie uznana za upoważnioną do ujawniania, publikowania i wykorzystywania takich informacji w dowolnym celu lub w dowolnym celu bez żadnych zobowiązań wobec strony dokonującej zgłoszenia, pieniężnych lub innych. To powiedziawszy, STREAMLIGHT ma określoną procedurę otrzymywania i przetwarzania zewnętrznych sugestii i pomysłów, jak opisano poniżej.

Jako wiodący producent latarek i związanego z nimi sprzętu używanego zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym przez klientów detalicznych, organy ścigania, strażaków, wojsko i inne, wiele osób przedstawia nam pomysły do rozważenia. Często z naszego doświadczenia wynika, że wiele zgłoszonych pomysłów zostało wcześniej zaproponowanych, opatentowanych przez STREAMLIGHT lub innych, lub może być obecnie opracowywanych w ramach STREAMLIGHT. Wierzymy, że amerykańskie prawo patentowe zapewnia najlepszy sposób sprawiedliwej i odpowiedniej ochrony nie tylko interesów STREAMLIGHT w odniesieniu do niechcianego zgłaszania pomysłów, ale także interesów zgłaszających. W związku z tym, aby uniknąć nieporozumień lub nieporozumień, STREAMLIGHT nie będzie akceptować, przeglądać, oceniać, omawiać ani rozważać w jakikolwiek sposób zgłoszenia jakiegokolwiek pomysłu, dla którego nie został wydany nietymczasowy patent na użyteczność i/lub projekt, nieobecny wykonanie Umowy zrzekającej się jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności. Przykład takiej umowy znajduje się poniżej. Należy pamiętać, że takie zgłoszenia nie będą pokazywane, kopiowane, dystrybuowane ani przekazywane w jakikolwiek sposób kierownictwu, inżynierom ani innym pracownikom STREAMLIGHT. Jana C. Gregory, Jr., główny radca prawny i kierownik ds. własności intelektualnej STREAMLIGHTs skontaktuje się z Tobą na piśmie, jeśli STREAMLIGHT zdecyduje się przejrzeć Twoje zgłoszenie i dostarczy Ci umowę dotyczącą warunków, zgodnie z którymi STREAMLIGHT zgodzi się na przeprowadzenie takiej dalszej weryfikacji. Żaden inny pracownik STREAMLIGHT nie ma uprawnień do otrzymywania ani przetwarzania zgłoszeń tego rodzaju.

Pobierz przykładową umowę (wymagany Adobe Acrobat)

DODD-FRANK PRZEPISY DOTYCZĄCE MINERAŁÓW BEZKONFLIKTOWYCH

22 sierpnia 2012 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (“ SEC”) wydał ostateczne przepisy dotyczące sekcji 1502(b) ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“ Dodd-Frank”), które wymagają od wszystkich spółek publicznych corocznego ujawniania i zgłaszania SEC, czy którykolwiek z ich produktów zawiera minerały (cynę, tantal, wolfram i złoto, tzw. 3TG lub“ minerały konfliktu), które mogły pochodzić z kopalń w Demokratycznej Republice Konga lub w jednym z dziewięciu krajów afrykańskich, które dzielą granicę z DRK (“ Region DRK).   Chociaż Streamlight nie jest zobowiązany do bezpośredniego raportowania do SEC, wielu jego dystrybutorów to robi.

ZASADY PRYWATNOŚCI

Streamlight zobowiązuje się do odpowiedzialnego pozyskiwania swoich produktów zgodnie z“ Dodd-Frank” lub jakikolwiek inny przepis.  Streamlight zamierza spełnić wymagania SEC’ s Conflict Minerals rządzą i oczekują tego samego od naszych dostawców.  Streamlight nie skupuje bezpośrednio rud metali, które mogą być użyte do produkcji naszych produktów, z hut lub kopalń.  W rezultacie nie mamy wiedzy z pierwszej ręki o ich źródle. Jednak Streamlight wymaga od swoich dostawców również przestrzegania przepisów.  Streamlight przeprowadza należytą staranność, aby potwierdzić, że jej dostawcy pozyskują materiały od dostawców odpowiedzialnych społecznie, aby zapewnić zgodność z Dodd-Frank’ zasady zgłaszania minerałów konfliktowych.

Aby to osiągnąć, Streamlight będzie

(i) wymagać, aby wszyscy jego dostawcy wypełnili ankiety dotyczące kraju pochodzenia któregokolwiek z przedmiotowych minerałów;

(ii) Wymagać, aby wszyscy dostawcy zgodzili się współpracować ze Streamlight w związku z jakąkolwiek należytą starannością, którą Streamlight zdecyduje się wykonać w odniesieniu do zapytań dotyczących kraju pochodzenia; oraz

(iii) Wymagać od dostawcy, gdy Streamlight lub jeden z jego dystrybutorów uzna to za konieczne, dostarczenia uzasadnionego dowodu należytej staranności wykonanej przez dostawcę w celu wsparcia informacji o kraju pochodzenia dostarczonych przez dostawcę Streamlight.

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich produktów wytwarzanych i/lub sprzedawanych przez Streamlight w dowolnym miejscu na świecie.

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAKS

1-800-220-7007
1-610-631-0712