VÄLJ DITT SPRÅK

Allmänna Villkor

Denna webbplats ägs, underhålls och drivs av STREAMLIGHT INC, ett Delaware-företag med sin huvudsakliga verksamhet på 30 Eagleville Road, Eagleville PA 19403. Alla besökare är välkomna till STREAMLIGHT-webbplatsen; varje besökare samtycker dock till att vara bunden av följande användarvillkor vid tillträde till webbplatsen. OM DU INTE GODKÄNNER ATT VARA SÅ BUNDEN AV DESSA VILLKOR, VÄNLIGEN AVSLUTA WEBBPLATSEN OMEDELBART.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

 

1. Begränsningar för användning av nedladdat material: Kopiering, nedladdning eller annan användning av material som finns på STREAMLIGHT-webbplatsen är förbjuden.  Du får inte, (1) distribuera, överföra eller på annat sätt använda sådant innehåll för något kommersiellt syfte on- eller offline; (2) ändra, återanvända eller publicera innehållet på nytt; (3) ta bort markeringar på materialet häri som ger meddelande om STREAMLIGHTs upphovsrätt, varumärke, klädsel, patent eller andra immateriella rättigheter; (4) använda något av materialet eller innehållet på denna webbplats för något obehörigt offentligt syfte.

2. Rättigheter till innehållet på denna webbplats: Hela innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och ägs av STREAMLIGHT Inc. Och, som sådana, skyddas av upphovsrätt i det inhemska USA och utomlands av inhemska och utländska lagar och fördrag. Andra föremål, inklusive produktnamn, domännamn och STREAMLIGHTS-slogans, logotyper eller annat, är föremål för common law eller federalt registrerade varumärkeslagar. Du förvärvar inga äganderätter till något innehåll på STREAMLIGHT-webbplatsen genom användning. En besökare får inte använda detta upphovsrättsskyddade eller varumärkesskyddade material förutom i enlighet med dessa "Villkor." All otillåten användning, förutom i enlighet med dessa villkor, kan utgöra intrång och kan vara föremål för åtgärd enligt lag. Vissa föremål på webbplatsen kan vara ägda och upphovsrättsskyddade eller varumärkesskyddade av tredje part och används av STREAMLIGHT med deras tillstånd. Samma regler och villkor gäller även för dessa varor. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan äganderättslig data (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) av STREAMLIGHTs utan dess uttryckliga skriftliga medgivande.

3. Domännamn och STREAMLIGHTs varumärken: STREAMLIGHT-namnet samt andra föremål som uttryckligen är markerade som STREAMLIGHT-varumärken är skyddade av sedvanlig lag och statlig och federal varumärkeslagar. All obehörig användning av detsamma, inklusive deras användning av en olicensierad tredje part som ett domännamn eller internetadress, är strängt förbjudet, utgör intrång och kan vara föremål för åtgärder enligt lag. Du får inte använda metataggar eller någon annan "dold text" som använder STREAMLIGHTs namn eller varumärken utan uttryckligt skriftligt medgivande från STREAMLIGHT. Du får inte använda någon STREAMLIGHT-logotyp eller annan proprietär grafik eller varumärke som en del av någon länk utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

4. Garanti-information:DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT. STREAMLIGHT gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på sin webbplats. Vi lämnar dock inga garantier eller utfästelser om informationens riktighet och tar inget ansvar eller ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på denna webbplats eller för inaktuell eller felaktig information. STREAMLIGHT garanterar inte att dess webbplats kommer att fungera utan avbrott eller är fri från virus eller annat material som kan skada din dator. I den utsträckning det är tillåtet av tillämpliga lagar, KOMMER STREAMLIGHT och dess anställda, agenter, leverantörer och entreprenörer INTE ANSVARIGA FÖR anspråk, avgifter, krav, skador, skulder, förluster och utgifter AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, SPECIELLA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ÄVEN OM STREAMLIGHT HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

5. Icke-ansvar för länkade webbplatser: Besökare på STREAMLIGHT-webbplatsen kan från tid till annan få tillgång till länkar som skulle tillåta dem att besöka tredje parts webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls endast för våra kunder som en bekvämlighet. Dessa webbplatser ägs eller kontrolleras inte av STREAMLIGHT och STREAMLIGHT tar inget ansvar för deras innehåll eller ansvar för deras användning. Om du besöker någon sådan webbplats gör du det på egen risk.

6. Ingen uppmaning eller erbjudande: STREAMLIGHT har designat denna webbplats för att ge allmän information om den och dess produkter. Informationen som finns på STREAMLIGHTs webbplats är inte avsedd att utgöra ett erbjudande att sälja eller en uppmaning av någon speciell produkt eller tjänst. Dessutom kan information om priser och tillgänglighet för alla STREAMLIGHT-produkter, som från tid till annan anges på dess webbplats, ändras utan föregående meddelande och kanske inte är tillgänglig på alla platser där STREAMLIGHT bedriver verksamhet.

7. Uttalanden som söker vidarebefordran: Alla uttalanden som finns på denna webbplats angående STREAMLIGHTs framtida affärsmöjligheter är "vidarebefordrande uttalanden" enligt tillämplig statlig och federal lag. Det finns ingen garanti för att angivna framtida resultat kommer att uppnås och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från prognoser, uppskattningar och sammanfattande information som finns på STREAMLIGHTs webbplats.

8. Sekretesspolicyer: STREAMLIGHT respekterar din rätt till integritet. Sekretessen för all kommunikation eller material som överförs till STREAMLIGHT, inklusive personlig information, kan dock inte garanteras. Vi har utvecklat en sekretesspolicy som innehåller våra sekretesspraxis. Dessutom bekräftar STREAMLIGHT härmed att det nu är och ska förbli i överensstämmelse med alla relevanta statliga och federala anti-spam regler och bestämmelser. Se integritetspolicyn för att lära dig mer om företagets integritetsriktlinjer.

9. Kommunikation med STREAMLIGHT via webbplatsen: Besökare på STREAMLIGHT-webbplatsen uppmuntras att lämna kommentarer så länge innehållet inte är obscent, olagligt, hotfullt eller ärekränkande och så länge innehållet inte inkräktar på integriteten eller gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Sådana kommentarer kan innehålla feedback och förslag om våra produkter och tjänster och webbplatsen. Sådana inlägg får inte innehålla programvaruvirus, massutskick eller någon form av "spam". På samma sätt får man inte använda en falsk e-postadress eller utge sig för att vara någon person eller enhet som skulle vilseleda vad gäller informationens ursprung. Det är underförstått och samtyckt till av alla inlämnande parter att du ger STREAMLIGHT en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicenserbar rätt att reproducera, använda, modifiera, publicera, anpassa, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla media och att informationen som tillhandahålls är korrekt; du äger eller har tillstånd att skicka in detsamma; och att användningen av innehållet inte kommer att orsaka skada på någon person eller enhet. Vidare är STREAMLIGHT fritt att använda alla idéer, koncept, know-how, tekniker och förslag som lämnas i enlighet med dessa villkor och villkor för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till att skapa och marknadsföra produkter och/eller tjänster med sådan information.

10. Immateriella rättigheter:

Patentinformation STREAMLIGHT äger en omfattande egendom av USA och utländska patent som gäller för dess produkter som kan visas på webbplatsen. Se länken IMMATERIELL EGENDOM för en detaljerad beskrivning av densamma.

Upphovsrättsinformation Denna webbplats och dess innehåll är STREAMLIGHTs och/eller dess leverantörers enda och exklusiva egendom och skyddas av USA:s upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. STREAMLIGHT förbehåller sig alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll som inte specifikt beviljas i några separata skriftliga avtal eller under dessa villkor.

Upphovsrättsklagomål STREAMLIGHT respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att Streamlight bryter mot en upphovsrätt som ägs av dig, skicka ett meddelande om ditt anspråk till följande utsedda agent:

John C. Gregory, Jr.
Chefsjurist
STREAMLIGHT, INC.
Eagleville Road 30
Eagleville PA 19403
610-631-0600, ank. 5868
jgregory@streamlight.com

Varumärkesinformation STREAMLIGHT-namnet och andra märken och/eller produktnamn som används på denna webbplats är common law eller registrerade varumärken som tillhör STREAMLIGHT INC. I USA och/eller andra länder. Andra STREAMLIGHT-märken, grafik, logotyper, sidrubriker, knappikoner eller skript som används på webbplatsen är STREAMLIGHTs servicemärken, varumärken och klädsel och är STREAMLIGHT INC:s enda och exklusiva egendom och får inte användas på något sätt som sannolikt orsaka förvirring bland sina kunder eller orsaka nedsättande av STREAMLIGHT. En komplett lista över STREAMLIGHTS-varumärken kan ses på länken IMMATERIELLA EGENSKAPER. Varumärken som inte ägs av STREAMLIGHT och som från tid till annan kan förekomma på denna webbplats är deras respektive ägares egendom och tillskrivs som sådana.

RealTree® Lövträ Grön High Definition® (HD) och RealTree Hardwoods® Bläs™ är registrerade varumärken som tillhör Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

Buckmasters® är ett registrerat varumärke som tillhör Buckmasters, Ltd.

11. Tillämplig lag: Dessa villkor ska tolkas i enlighet med lagen i Pennsylvanias Commonwealth. Lagkonfliktprinciper ska inte gälla motsatsen. Om någon del eller klausul i villkoren bedöms vara omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, ska resten av villkoren vara i kraft.

12. Exportrestriktioner: Ingen mjukvara eller annat nedladdningsbart material från denna webbplats får laddas ner eller exporteras till Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien, Sudan eller något annat land till vilket Förenta staterna har embargo för varor, inte heller till en medborgare eller bosatt i något sådant land.

13. Förbehåll av rättigheter: Rättigheter som inte uttryckligen beviljas eller på annat sätt behandlas under dessa villkor är reserverade av STREAMLIGHT.

14. Villkor& Villkor kan ändras: STRAMLIGHT förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Alla användare är bundna av dessa ändringar. Besökare bör regelbundet kontrollera uppdaterade inlägg av dessa villkor.

15. Inga juridiska råd: Ingenting som finns, uttryckt eller underförstått på denna webbplats är avsett som, och ska inte tolkas eller förstås som, juridisk rådgivning, vägledning eller tolkning. Dessutom upprättas ingen advokat-klient relation mellan STREAMLIGHT och någon användare eller besökare på denna webbplats på grund av din användning av webbplatsen eller under några omständigheter. Informationen som tillhandahålls av STREAMLIGHT på denna webbplats endast i allmänna informationssyfte. Om du har frågor om någon lag, stadga, förordning eller krav som uttryckligen eller implicit hänvisas till på STREAMLIGHT-webbplatsen, detta juridiska meddelande, integritetspolicyn, länken till immateriella rättigheter eller på annat sätt, vänligen kontakta en juridisk rådgivare.

STREAMLIGHT-POLICY ANGÅENDE UPPFINNERANSLÄGGNINGAR

Som anges i STREAMLIGHTs sekretesspolicy kan STREAMLIGHT inte garantera integriteten för något material som överförs till det över internet. Allt som sänds till STREAMLIGHT via dess webbplats (t.ex. feedback, produktidéer, marknadsföringsidéer, kommentarer, förslag och liknande) ska därför betraktas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Dessutom ska STREAMLIGHT anses auktoriserat att avslöja, publicera och utnyttja sådan information för vilken användning som helst eller för vilket ändamål som helst utan någon skyldighet gentemot parten som gör inlämningen, ekonomiskt eller på annat sätt. Som sagt, STREAMLIGHT har en specifik procedur för att ta emot och bearbeta externa förslag och idéer enligt nedan.

Som en ledande tillverkare av ficklampor och relaterad utrustning som används i både den offentliga och privata sektorn av detaljhandelskunder, brottsbekämpning, brandmän, militären och andra, lämnar många individer in idéer för vår övervägande. Det är ofta vår erfarenhet att många inlämnade idéer tidigare har föreslagits, patenterats av STREAMLIGHT eller andra, eller kan vara under utveckling inom STREAMLIGHT. Vi tror att USA:s patentlag ger det bästa sättet att på ett rättvist och adekvat sätt skydda inte bara STREAMLIGHTs intressen när det gäller oönskat inlämnande av idéer, utan även insändarens intressen. För att undvika förvirring eller missförstånd kommer STREAMLIGHT därför inte att acceptera, granska, utvärdera, diskutera eller på något sätt överväga inlämning av någon idé för vilken ett icke-provisoriskt bruks- och/eller designpatent inte har utfärdats, frånvarande genomförandet av avtalet som frånsäger sig all tystnadsplikt. Ett exempel på ett sådant avtal finns nedan. Observera att sådana bidrag inte kommer att visas, kopieras, distribueras till eller tillhandahållas på något sätt till STREAMLIGHTs ledning, ingenjörer eller andra anställda. John C. Gregory, Jr., STREAMLIGHTs chefsjurist och chef för immateriella rättigheter, kommer att kontakta dig skriftligen om STREAMLIGHT skulle välja att granska ditt bidrag och förse dig med ett avtal om villkoren enligt vilka STREAMLIGHT skulle gå med på att genomföra sådan ytterligare granskning. Ingen annan STREAMLIGHT-anställd har behörighet att ta emot eller behandla inlämningar av denna karaktär.

Ladda ner exempelavtalet (Adobe Acrobat krävs)

DODD-FRANK KONFLIKTFRI MINERALERLAGSTIFTNING

Den 22 augusti 2012, US Securities and Exchange Commission (den“ SEC”) släppt slutgiltiga regler relaterade till avsnitt 1502(b) i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“ Dodd-Frank”) som kräver att alla offentliga företag årligen avslöjar och rapporterar till SEC om någon av deras produkter innehåller mineraler (tenn, tantal, volfram och guld, så kallade 3TG eller“ konfliktmineraler) som kan ha härrört från gruvor i Demokratiska republiken Kongo eller en av nio afrikanska nationer som delar gräns med DRC (den“ DRC-regionen).   Även om Streamlight inte behöver rapportera direkt till SEC, är många av dess distributörer det.

POLICYUTTALANDE

Streamlight har åtagit sig att anskaffa sina produkter ansvarsfullt och i enlighet med“ Dodd-Frank” eller någon annan förordning.  Streamlight har för avsikt att uppfylla kraven i SEC’ s Conflict Minerals härskar och förväntar sig att våra leverantörer gör detsamma.  Streamlight köper inte direkt råmetallmalmer som kan användas i tillverkningen av våra produkter från smältverk eller gruvor.  Som ett resultat av detta har vi inte förstahandskännedom om deras källa. Streamlight kräver dock att dess leverantörer också är kompatibla.  Streamlight genomför due diligence för att bekräfta att dess leverantörer hämtar material från socialt ansvarsfulla leverantörer för att säkerställa efterlevnad av Dodd-Frank’ s konfliktmineralrapporteringsregler.

För att åstadkomma detta kommer Streamlight

(i) Kräva att alla dess leverantörer fyller i undersökningar angående ursprungslandet för något av de aktuella mineralerna;

(ii) Kräva att alla leverantörer samtycker till att samarbeta med Streamlight i samband med eventuell due diligence som Streamlight väljer att utföra med avseende på sina förfrågningar om ursprungsland; och

(iii) Kräva att en leverantör, när Streamlight eller en av dess distributörer anser det nödvändigt, tillhandahåller rimliga bevis på den due diligence som leverantören utfört för att stödja den information om ursprungsland som leverantören lämnat till Streamlight.

Denna policy gäller alla produkter som tillverkas av och/eller säljs av Streamlight var som helst i världen.

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAX

1-800-220-7007
1-610-631-0712